ВУЗ ШАГ

Комунальний заклад освіти "Середня загальноосвітня школа № 2" Дніпровської міської ради

 

Євроклуб

 

 

 

Статут та план роботи Євроклубу

загальноосвітньої середньої школи №2

EducatedYouth

 

Девіз: «ХТО, ЯКЩО НЕ МИ?»

 

 

 

 

СТАТУТ

1. Загальніположення

 1.1. Євроклубсш №2 educatedyouth” (далієвроклуб) є неприбутковоюмолодіжноюгромадськоюорганізацією.

 1.2. Євроклубстворюється і діє на підставідобровільності, рівноправності, їїчленів, самоврядування, законності та гласності, відповідно до конституціїукраїни, чиннимзаконодавством, цимположенням та власнимипрограмними і нормативними документами.

 1.3. Євроклубможематиемблему та іншусимволіку.

 1.4. Євроклубсамостійновизначаєперспективні та поточнізавдання, напрямки роботи, співпраця з молодіжнимиорганізаціями та іншимиоб'єднаннямигромадяннаосновіспільностіінтересів і цілей.

 1.5. Євроклуб не є окремоююридичною особою.

2. Цілі та завданняєвроклубів

 2.1. Головною метою діяльностієвроклубу є сприянняоб'єднаннюмолоді в захистіїї прав, розвиткуїїгромадянськоїсвідомості та громадськоїактивності, активізаціїтворчогопотенціалу, організаторськихздібностей, встановленняпартнерськихвідносин з молодіжнимиорганізаціямиукраїни та країнчленівєвропейського союзу, захистзаконнихінтересівсвоїхчленів.

 2.2. Основнимизавданнямиєвроклубу є:

сприяннявихованнюмолоді на принципах соціальноїсправедливості, народовладдя, патріотизму і інтернаціоналізму;

сприянняформуванню у молодінавичокактивноїсоціальноїсуспільно-корисноїдіяльності, створенню для цьогонеобхідних умов, залученняїї до суспільних справ;

сприяннявстановленнястосунків з європейськими ровесниками, молодіжниминеурядовимиорганізаціями та поширеннюзнань про україну за кордоном,

організаціядозвілля;

сприяннясамореалізаціїмолоді;

поширенняінформації про європу та єс.

2.3. Для досягненнясвоїхцілей та виконанняпрограмнихзавданьєвроклуб в установленомузаконодавствомукраїни порядку:

бере участь у громадськійдіяльності;

розробляє і сприяєреалізаціїмолодіжнихпрограм, бере участь у них, і також в реалізаціїінноваційнихпідходів у вирішенні проблем виховання і освітидітей та молоді; проводить зустрічі, семінари, презентації, надаєметодичну та інформаційнудопомогуіншиммолодіжниморганізаціям;

 вносить пропозиціїдоорганіввиконавчоївлади та місцевогосамоврядуваннящодорозвиткурегіональноїмолодіжноїполітики на територіївеликоїялти;

співпрацює з національними та міжнародними фондами, представництвамикраїнєс в україні у реалізаціїпроектів;

поширенняінформаціїщодоцілей та діяльностієвроклубу через змі;

 проводить іншудіяльність, яка не суперечитьчинномузаконодавствуукраїни.

3. Основивнутрішньоклубніжиття.

внутрішньоклубніжиттябазується на принципах демократії, а саме:

пошана до особистої думки і гідності кожного члена;

колективність і колегіальність у роботіорганізації в поєднанні з особистоювідповідальністю кожного члена;

періодичназвітністьвиборнихорганівперед членами організації;

вільнеобговореннявсіхпитаньвнутрішньоклубніжиття.

4. Членівєвроклубу, їх права та обов'язки.

 4.1. Членами євроклубуможуть бути учнісш №2, щопрагнуть до самореалізації, розширенню кругозору, зацікавлені в досягненніуспіху і виконанніпоставленої мети.

 4.2. Прийом у члени євроклубу проводиться за усноюзаявоювступника на загальнихзборах клубу, післявиконаногозавдання, яке було дано керівними органами.

 4.3. Член євроклубумає право:

вноситисвоїпропозиціїщодорозвитку клубу, відкритовисловлювати свою думку і відстоюватийого до прийняттярішення;

критикуватидіяльність будь-якого органу і будь-якого члена євроклубу;

 бути ініціатором і брати участь у програмах, проектах та інших заходах;

звертатися з питаннями, заявами і пропозиціями;

брати участь у діяльностігромадськихорганізацій, принципи і діяльністьяких не перешкоджаютьвиконаннюположенняєвроклубу;

 4.4. Вчителі, батьки учнів і люди, щомаютьспеціалізацію в певнійсфері, формуютьконсультативну рада.

 4.5. Президент клубу має право встановлюватиконтакти з посадовими особами організацій, установ, органіввлади, виступати на заходах відімені клубу, даватиодиничнідоручення.

 4.6. Член євроклубузобов'язаний:

дотримуватися і виконуватиумовицьогоположення, розпорядженнякерівнихорганів;

сприятидосягненнюцілей і завданьєвроклубу;

братиактивну участь у громадськійдіяльності.

 4.7. Член євроклубуприпиняєсвоє членство в євроклубі за власнимбажаннямприподачіусної заяви про вихід з євроклубу на загальнихзборах клубу.

 4.8. Виключення з євроклубу проводиться за рішеннямзагальнихзборів за діїабоповедінка, яка дискредитуєєвроклуб та йогорепутацію, а також при недотриманнівідповідногоположення.

 4.9. Особи, якібуливиключеніабовибули з євроклубу, можутьзнову бути прийняті в його ряди на загальнихпідставах не раніше, ніж через 6 місяцівпіслявиключення.

5. Організаційнабудоваєвро клубу.

 5.1. Вищим органом є загальнізбори:

загальнізборизбираються не рідше одного разу на місяць. Загальнізборивважаютьсяправомочними, якщо в ньому взяло участь більшеполовиничленівданоїорганізації.

загальнізборивизначаєцілі, завдання та напрямидіяльностієвроклубу.

загальнізбориприймає та виключає з членів клубу.

загальнізбориконтролює і оцінюєдіяльність клубу в цілому.

загальнізборизатверджуютьположенняєвроклубу, вносить до ньогозміни і доповнення.

загальнізбориєвроклубу на своємузасіданніобирають президента та його заступника.

загальнізбориприймаютьрішення про розпускєвроклубудвоматретинамиголосіввідприсутніхчленіворганізації.

 5.2. У періодміжзборамикерівництвоздійснюєпрезидія:

президіяобираєтьсязборамитерміном на півроку і становить 10% відзагальноїкількостічленів клубу. Рішенняприймаєтьсябільшістюголосів. Президент клубу і його заступник входить до президії;

Президіяготує план роботиєвроклубу, спільно з консультативною радою розробляєпропозиції по головнихнапрямахдіяльності;

Президіяконтролюєвиконанняположення та плану роботи.

6. Кошти та власністьєвроклубів.

6.1. Грошовікоштиєвроклубуформується з:

членськихвнесків;

добровільнихвнесківгромадян і організацій;

іншихнадходжень, не забороненихзаконодавством.

 6.2. Засобиєвроклубувикористовуються на виконаннязавдань, визначенихцимположенням.

7. Порядок внесеннязмін і доповнень до положенняєвроклубів.

7.1. Ініціативащодовнесеннязмін і доповнень до положенняєвроклубуналежить членам євроклубу.

 7.2. Пропозиціїподаються в письмовійформібезпосередньо на загальнихзборах.

 7.3. Післяобговоренняпропозиційщодовнесеннязмін та доповнень до положення на загальнихзборахєвроклубу, рішенняприймається, якщо за ньогопроголосувалобільшеполовиниприсутніх.

8. Припиненнядіяльностієвроклубів.

 8.1. Припиненнядіяльностієвроклубівможе бути проведено шляхом йогореорганізаціїаболіквідації.

 8.2. Ліквідаціяєвроклубів, реорганізаціяабозмінаназвиздійснюється за рішеннямзагальнихзборівєвроклубу, якщо за ньогопроголосувалобільшедвохтретинприсутніх.

Євроклуб

 

 

 

 

 

План роботи Євроклубу СШ №2 “EducatedYouth

 

Період

Захід

Відповідальний

Вересень

1.    1. Вступне заняття. Знайомство з особливостями роботи євро клубу. Прийняття Статуту.

 

2.    2. Корегування та становлення статуту євро клубу.

 

Жовтень

3.    3. Тиждень англійської мови.

 

4.    Визначення списку європейських держав, проблеми яких будуть обговорюватись на засіданні шкільного клубу впродовж першого тижня жовтня.

 

 

Листопад

5.    5. Формування інформаційно-видавничого центру на протязі всього жовтня.

 

6.    Звітне засідання «Ближче до Європи з GOODZONE»

 

7.    6. Створення прес-центру Євроклубу. Визначення назви газети та теми першого випуску.

 

8.    7. Добір інформації та друк газети.

 

9.    8. Підготовка до представлення європейської держави в форматі презентації (слайд-шоу), відеоролика, національного танцю, пісні, театральної імпровізації протягом місяця.

 

Грудень

 10.                      Проведення широких засідань щодо проблем СНІДу та молоді Європи.

 

11.                      Проведення конференцій до дня інвалідів.

 

 

12.                      Проведення круглого столу із лозунгом «Час милосердя».

 

 

13.                      Проведення театральної вистави із нагоди Різдва.

 

 

14.                      Знайомство з традиціями святкування Нового року в країнах Європи.

 

 

15.                      Реалізація проекту «Копійка»

 

Січень

16.                      Тематичне засідання «Діти з вадами розвитку – «свої» чи «чужі»?»

 

17.                      «Світ спорту»: найпопулярніші спортивні ігри в країнах Європи”.

 

 

18.                      Ярмарок «Традиційне святкове блюдо європейських країн»

 

19.                      Участь у фотовиставці "Європа з пташиного польоту"

 

 

20.                      Екскурсія до школи-інтернату для дітей з вадами розвитку.

 

Лютий

 

 

 

21.                      Конкурс листівок до Дня Св.Валентина

 

22.                      Засідання підготовки до Дня Св.Валентина

 

23.                      Святкування Дня Святого Валентина.

 

24.                      Засідання-підготовка до волонтерського заходу.

 

25.                      Волонтерський захід для дітей з вадами розвитку «Назустріч щастю»

 

Березень

26.                      Творчий вечір, присвячений музиці та поезії країн ЄС.

 

27.                      Підготовка до свята 8 березня.

 

28.                      Відзначення свята 8 Березня.

 

 

29.                      Інтелектуальний конкурс між паралелями класів «Крок до Європи»

 

30.                      Засідання-підготовка до волонтерського заходу.

 

31.                      Волонтерський захід для дітей з вадами розвитку «Назустріч щастю»

 

Квітень

32.                      Засідання клубу “Екологія України та європейських країн”.

 

 

33.                      Волонтерські заходи в рамках проекту «Чистота починається з нас»

 

34.                      Квітень - Травень - реалізація проекту "Дитинство і Друга світова війна"

 

 

Травень

35.                      Проведення тижня Європи у школі (виставки, конкурси, змагання, вікторина тощо).

 

36.                      Участь євроклубу у святкуванні Днів Європи.

 

 

37.                      Проведення  пізнавальної гри "Європа у нашому серці»